Dni darmowej dostawy dla zamówień powyżej 1000zł. Promocja obowiązuje w dniach 28.02.2021 oraz 01.03.2021.
phone_iphone 796 706 796

Kategorie

Informacje

REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FloriMeble.pl z dnia 25.12.2014r.


I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego FloriMeble.pl;
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem FloriMeble.pl, prowadzony przez PPHU Flori Paweł Bilski za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy PPHU Flori Paweł Bilski a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;


II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.florimeble.pl
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Sprzedawcą w sklepie internetowym, działającym pod www.florimeble.pl jest obecnie firma: 

PPHU Flori Paweł Bilski
Szerzyna 12, 46-146 Strzelce
NIP : 6191547378
REGON : 389749009

Adres do korespondencji: Szerzyna 12, 46-146 Strzelce.


2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików Cookies i Javascript
b) Firefox w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików Cookies i Javascript
c) Google Chrome z włączoną obsługą plików Cookies i Javascript

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa PPHU Flori Paweł Bilski zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.FloriMeble.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4. Sklep może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sklep za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię PPHU Flori Paweł Bilski.
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sklepu.
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów dla PPHU Flori Paweł Bilski,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.FloriMeble.pl, dokonać wyboru produktów, ich parametrów oraz ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy,
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z PPHU Flori Paweł Bilski Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną Potwierdzenie Zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się lokalnym przewoźnikiem współpracującym z naszą firmą, o ile Klient nie wybrał opcji odbioru osobistego.

5.3 Jeżeli towar nie zostanie odebrany w wyznaczonym terminie, bez uprzedniej informacji w dniu otrzymania powiadomienia o dostawie klient będzie musiał pokryć koszty ponownej dostawy jakimi zostanie obciążona nasza firma przez przewoźnika dostarczającego meble.

5.4 Koszty dostawy na terenie Unii Europejskiej ustalane są indywidualnie.
5.5. Termin realizacji dostawy wynosi od 5 do 30 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

5.6 Czas realizacji w okresach przedświątecznych może ulec wydłużeniu do 10 tygodni. Okres przedświąteczny rozpoczyna się z dniem pierwszego października i trwa do końca roku kalendarzowego. Zamówienia przyjmowane w tym okresie mogą być realizowane w czasie do 10 tygodni.
5.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.FloriMeble.pl oraz po-brać go i sporządzić jego wydruk.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

 

UWAGA: KIEROWCY NIE WNOSZĄ MEBLI. CENA TRANSPORTU NIE ZAWIERA TAKIEJ USŁUGI.

 

Przykładowe warianty dostawy podane są w artykule Dostawa i Transport.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer konta bankowego
bank: SANTANDER 
PL / 09 1090 2196 0000 0001 4854 7656

b) płatnością w systemie ratalnym – Platforma Ratalna
c) przy odbiorze – płatność za pobraniem (w przypadku tej formy płatności z uwagi na fakt, że meble sa każdorazowo wykonywane na zamówienie pobierany jest ZADATEK na zamówienie w wysokości ok. 30% wartości zamówienia brutto). Zadatek należy wpłacać w tytule podając: numer zamówienia oraz imię i nazwisko osoby zamawiającej. Dane do przelewu zadatku są takie same jak do płatności przelewem bankowym - patrz wyżej.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres PPHU Flori Paweł Bilski, Szerzyna 12, 46-146 Strzelce.
7.2. Termin 1-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku :

  • nagrań muzycznych i audiowizualnych oraz programów komputerowych zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

  • towarów o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

  • dostarczania prasy;


7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:
PPHU Flori Paweł Bilski
Szerzyna 12, 46-146 Strzelce
7.5. Zwracany przez Klienta Towar wraz z dokumentem zakupu jak paragon lub faktura vat powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
7.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

7.7. Prawo do odstąpienia od umowy obejmuje produkty przedstawione na zdjęciach głównych na której widoczna jest kolorystyka, ewentualnie materiał obiciowy oraz takie parametry jak wymiary.

7.8. Każdorazowo meble wykonywane są na indywidualne zamówienie klienta, który może podać dowolny wymiar, kolorystykę inną niż ta przedstawiona na zdjęciu produktu lub inne indwidualne cechy produktu.

7.9 Odstąpienie od umowy należy przesłać listownie na podany adres firmy lub mailowo wypełniając poniższy wzór odstapienia od umowy, który należy własnoręcznie podpisać oraz dołączyć skan/kopię dowodu zakupu (paragon lub faktura).

7.10 Zwracane meble należy odesłać na adres:
PPHU Flori Paweł Bilski
Szerzyna 12, 46-146 Strzelce

7.11 Po oględzinach jeżeli meble nie nosza śladów użytkowania, jeżeli są nieodpakowane, nieuszkodzone i nadają się do ponownej odsprzedaży w ustawowym terminie zwracane są pobrane od klienta należności.

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy - pobierz tutaj.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. PPHU Flori Paweł Bilski jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres bok@florimeble.pl. PPHU Flori Paweł Bilski zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni roboczych, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
8.3. PPHU Flori Paweł Bilski nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
8.4 Standardowo czas realizacji reklamacji to do 30 dni roboczych. 

8.5 Meble posiadają gwarancję producenta - wszelkie reklamacje realizowane są przez producenta mebli.

8.5.1. Na zakupione meble udzielona jest 24 miesięczna gwarancja w przypadku zakupu na osobę prywatną oraz 12 miesięczna gwarancja w przypadku zakupu na firmę.

8.6 Procedura realizacji reklamacji:

  • 1. po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji następuje rozpatrzenie reklamacji w podanym w regulaminie czasie,
  • 2. wstępne rozpatrzenie reklamacji następuje po uzyskaniu opisu wad produktu oraz zdjęć przesłanych przez klienta,
  • 3. jeżeli reklamacja zostaje uwzględniona następuje przekierowanie reklamacji do producenta mebli,
  • 4. wadliwe meble są odbierane do naprawy,
  • 5. meble trafiają do producenta i jeżeli producent mebli stwierdzi, że nie jest możliwa naprawa wykonywane są nowe meble,
  • 6. naprawione lub nowe meble dostarczane są do klienta.

8.7 Klient jest zobowiązany w jak najkrótszym czasie tj. do 7 dni roboczych wydać meble kierowcy z firmy przewozowej wskazanej przez producenta lub sprzedawcę mebli lub producentowi. Transport mebli organizuje sprzedawca tj. PPHU Flori Paweł Bilski lub producent mebli.

8.8 Klient nie może wskazać firmy transportowej, która odbierze i dostarczy meble reklamacyjne.

8.9. Nie wydawanie - przetrzymywanie wadliwego towaru przez klienta będzie skutkowało anulowaniem reklamacji.

8.10. Reklamacje realizowane są w siedzibie firmy producenta danego mebla.

8.11. PPHU Flori Paweł Bilski jako sprzedawca wychodząc na przeciw zaistniałej sytuacji reklamacyjnej zleca zewnętrznej firmie transportowej odbiór mebla i Kupujący (Klient) musi dostosować się do wyznaczonej daty i przedziału godzinowego na odbiór mebli do reklamacji.

8.12 Do mebli koniecznie należy dołączyć WYPEŁNIONY PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY - WZÓR DO POBRANIA PONIŻEJ. NA PROTOKOLE KONIECZNIE NALEŻY WPISAĆ DOKŁADNY OPIS REKLAMACJI, SWOJE DANE ORAZ NUMER ZAMÓWIENIA PODANY NA DOKUMENCIE DOSTAWY.

8.13 Jeżeli z winy Kupującego (Klienta) nie będzie możliwy odbiór reklamowanego towaru w podanym przez firmę transportową czasie to klient jest zobowiązany na własny koszt odesłać towar w taki sposób aby nie uległ zniszczeniu czy dodatkowym uszkodzeniom.

 

Wzór protokołu reklamacyjnego - pobierz tutaj.IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. WŁAŚCICIEL SKLEPU podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić WŁAŚCICIELA SKLEPU o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego;
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ul. Wiosenna 33G/2, 55-093 Kiełczów mailowo pod adres sklep@florimeble.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
9.5. PPHU Flori Paweł Bilski zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy PPHU Flori Paweł Bilski a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy PPHU Flori Paweł Bilski a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę PPHU Flori Paweł Bilski.
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Firma  PPHU Flori Paweł Bilski zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klientów zgodnie z wymogami ustawy “o ochronie danych osobowych” (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Firma PPHU Flori Paweł Bilski nie będzie udostępniać danych osobowych Klientów osobom trzecim (dotyczy to w szczególności adresów e-mail oraz adresów pocztowych), o ile nie jest to związane z realizacją zamówienia.

 

Regulamin aktualny do dnia 25.12.2014 znajduje się tutaj.

 


Top